ZADZWOŃ! +48
NAPISZ DO NAS! biuro@skup-weksli.pl
SPRZEDAM SERWIS ZA 20 000 PLN
  • Home
  • /
  • Odpowiedzialność małżonka za długi wekslowe.

Odpowiedzialność małżonka za długi wekslowe.

Często pojawiającym się problemem praktycznym dotyczącym zobowiązań zabezpieczonych wekslem jest kwestia odpowiedzialności małżonka za długi wekslowe współmałżonka i pojawiające się w związku z tym pytania czy małżonek dłużnika wekslowego także ponosi odpowiedzialność z weksla?

Ogólna zasada jest taka, że każdy z małżonków może dysponować własnym majątkiem oraz majątkiem wspólnym bez zgody drugiego małżonka. Jednakże od strony wierzyciela gdy miałoby dojść do egzekwowania należności na drodze sądowej lub egzekucyjnej istotne znaczenie będzie miało to czy małżonek wyraził zgodę na wystawienie weksla i zaciągnięcie tym samym zobowiązania. Będzie to miało istotne znaczenie na etapie uzyskiwania klauzuli egzekucyjnej na posiadany tytuł egzekucyjny.

Podstawa prawna:

Art. 36 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, iż: „Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku”

Oznacza to, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie i wystawił weksel bez zgody swojego małżonka to wierzyciel nie będzie mógł dochodzić zaspokojenia posiadanej wierzytelności wekslowej z majątku wspólnego małżonków bowiem nie będzie miał możliwości uzyskania klauzuli egzekucyjnej  i skierowania egzekucji do majątku wspólnego.

Jeżeli natomiast wystawca weksla zaciągnął zobowiązanie za pisemną zgodą swojego współmałżonka (na odwrocie wekslu), lub jeżeli współmałżonek występuje na wekslu jako poręczyciel wekslowy, wówczas wierzyciel bez problemu będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków ale także z majątków osobistych posiadanych przez małżonków. Zatem w tej sytuacji małżonek dłużnika wekslowego nie uniknie odpowiedzialności majątkowej ani ze składników należących do majątku wspólnego małżonków ani do składników należących do majątku osobistego małżonka.

Podstawa prawna:

Art. 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, iż: „Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków’’.

Leave Your Comment Here

14 − ten =